Põhjavesi ja joogivesi

Alutaguse valla piirkonnas lasuvad Kambriumi savidel Ordoviitsium-Kambrium liivakivid ja aleuroliidid, mille paksus on 15…20m. Pinnakattes püsivat veekihti pole. Vettandvateks kihtideks on kvaternaarisetted ja Ordoviitsiumi veekompleks. Väikese paksusega (2…4m) kvatenaarisetted ei moodusta pidevalt väljapeetud veekihti, mis oleks veevarustuses praktilise tähtsusega. Ordoviitsiumi veekompleksi vettandvateks kivimiteks on lõhelised karbonaatkivimid. Ordoviitsiumi veekihid on põhilised Põhja-Eesti maapiirkonna veega varustajad.

Kaevanduste tõttu on põhjaveerežiim vaadeldaval alal tugevalt rikutud (Savitski, 2003). Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleksi kivimite veeandvus pole suur, kuid see-eest küllaltki ühtlane. Veekompleksi lasuvussügavus on alates 100 m. Kambriumi-Vendi veekompleksi ülemine kiht, Voronka veekiht, on suhteliselt heade hüdrogeoloogiliste näitajatega – veekihi paksus 30…45m, erideebit 0,3-1,0 l/s m, kuid kasutamiseks liiga kallis (OÜ E-Konsult, 2005). Voronka veekihi all lasub veel Gdovi veekiht, mis on aga kõrge kloriidide sisaldusega ja joogiveena arvesse ei tule (OÜ EKonsult, 2005).